Skip directly to content

Platnost receptů a jejich náležitosti

Platnost receptů je stanovena vyhláškou   " o předepisování" č. 54/2008 Sbírky, o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů

 • Recept s předepsanými

a) antibiotiky a antimikrobiálními chemoterapeutiky platí nejdéle 5 kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavení, pokud nejde o léčivé přípravky pro místní použití,

b) ostatními léčivými přípravky platí 14 kalendářních dnů, neurčí-li předepisující lékař jinak, počínaje dnem jeho vystavení.

 • Opakovací recept

Recept s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se má opakovat, platí 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, počínaje dnem jeho vystavení, nejdéle však 1 rok.

 • Recept z pohotovostní služby

Recept vystavený pohotovostní službou, včetně stomatologické a ústavní, platí nejdéle 1 kalendářní den následující po dnu jeho vystavení.

 • Výpis z receptu

Doba platnosti výpisu z receptu se počítá ode dne jeho vystavení.

Údaje uváděné na receptu

a)označení zdravotní pojišťovny číselným kódem, pokud je léčivý přípravek hrazen z veřejného zdravotního pojištění,

b) jméno, případně jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu pacienta, případně místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, telefonní číslo pacienta, které však může lékař uvést pouze se souhlasem pacienta; identifikační číslo pacienta- -pojištěnce; pokud identifikační číslo nebylo přiděleno, datum narození pacienta; jestliže léčivý přípravek není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, uvádí se na receptu slova „Hradí nemocný“, která se uvádí i v případě, že předepisující lékař nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta- pojištěnce

c) předepsaný léčivý přípravek, a to

 1. chráněný název, pod nímž byl léčivý přípravek registrován, léková forma, síla a velikost balení, nebo
   
 2. lékopisný název nebo jeho synonymum nebo jeho zkratka uvedená v Českém lékopisu, a to i pro jeho jednotlivé složky v případě, že se jedná o připravovaný léčivý přípravek,

d) symbol, případně slovní vyjádření uvedené na přední straně receptu

 1. (!)“, jde-li o záměrné překročení dávkování stanovené Českým lékopisem nebo dávkování anebo indikace uvedené v souhrnu údajů o přípravku, překročení dávkování musí být vypsáno slovy v latinském jazyce, jedná-li se o individuálně připravovaný léčivý přípravek,
   
 2. jde-li o pacienta v předškolním věku, může lékař uvést i jeho hmotnost v kg v případě, že tato není přiměřená jeho věku,
   
 3. „Nezaměňovat“, jestliže předepisující lékař trvá na vydání předepsaného léčivého přípravku,
   
 4. Pohotovost“, jde-li o recept vystavený pohotovostní službou včetně stomatologické a ústavní,
   
 5. „Zvýšená úhrada“, jde-li o předpis léčivého přípravku, který má podle jiného právního předpisu výše úhrady a předepisující lékař požaduje využití úhrady vyšší,
   
 6. Nutná a neodkladná péče“, je-li léčivý přípravek předepsán na účet veřejného zdravotního pojištění nesmluvním lékařem9) v rámci jím poskytnuté nutné a neodkladné péče,
   
 7. „Neregistrovaný léčivý přípravek“, jde-li o předepsání neregistrovaného léčivého přípravku,

e) hlavní diagnóza vážící se k předepisovanému léčivému přípravku, jestliže je předepisujícím lékařem požadována zvýšená úhrada, a to v podobě číselné diagnózy podle Mezinárodního statistického klasifikačního seznamu nemocí a přidružených zdravotních problémů,

f) návod k použití léčivého přípravku,

g) otisk razítka poskytovatele obsahující

 1. jméno, případně jména, příjmení a adresu trvalého pobytu, případně místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, včetně telefonního čísla, místo poskytování zdravotní péče a identifikační číslo přidělené zdravotní pojišťovnou, pokud má se zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu, jde-li o fyzickou osobu,
   
 2. název nebo obchodní firmu, sídlo, včetně telefonního čísla místa, kde se trvale poskytuje zdravotní péče, a identifikační číslo přidělené zdravotní pojišťovnou, pokud má se zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu, jde-li o právnickou osobu,
   
 3. v případě použití elektronického receptu se údaje uvedené v bodu 1 nebo 2 uvádějí na tomto receptu v místě určeném datovým rozhraním,
   
 4. v případě receptu vystaveného poskytovatelem v Armádě České republiky číslo, místo útvaru, včetně telefonního čísla poskytovatele, u kterého byl recept vystaven, nebo název „Posádková ošetřovna“ nebo „Posádková lékařská stanice“ a místo posádkového zdravotnického zařízení včetně telefonního čísla anebo název „Posádková lékařská služba první pomoci“ včetně telefonního čísla, jestliže byl recept vystaven vojenskou lékařskou službou první pomoci,

h) jméno, případně jména a příjmení předepisujícího lékaře vypsané hůlkovým písmem nebo jmenovkou, jestliže zdravotní péče byla poskytnuta u poskytovatele, který je právnickou osobou, a

i) podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení receptu; v případě elektronického receptu se podpis předepisujícího lékaře nahrazuje jeho elektronickým podpisem.

2. Recept na léčivé přípravky, jejichž úhrada z veřejného zdravotního pojištění je z hlediska odbornosti předepisujícího lékaře omezena9) a je vystavený lékařem jiné odbornosti, obsahuje

a) na přední straně údaje podle odstavce 1,

b) na zadní straně

 1. jméno, případně jména, příjmení a odbornost lékaře, který předpis léčivého přípravku doporučil,
   
 2. identifikační číslo zdravotnického zařízení, ve kterém tento lékař poskytuje zdravotní péči, nebo identifikační číslo pracoviště, je-li zdravotnické zařízení na pracoviště členěno, nebo
   
 3. označení „Na doporučení odborného lékaře“ spolu s jeho identifikačním číslem podle bodu 2, s podpisem a jmenovkou předepisujícího lékaře a otiskem razítka poskytovatele, u něhož předepisující lékař poskytuje zdravotní péči; doporučení odborného lékaře musí být nejpozději v den předepsání léčivého přípravku založeno ve zdravotnické dokumentaci pacienta-pojištěnce,

 Jestliže výdej léčivého přípravku se má opakovat, na receptu, kromě údajů uvedených v předchozích odstavcích tohoto ustanovení, se uvede pokyn k opakovanému výdeji, a to zpravidla slovem „Repetatur“, a číslicí a slovy údaj o celkovém počtu výdejů. U léčivých přípravků obsahujících návykové látky opakovaný výdej nelze použít.

 Jestliže je úhrada léčivého přípravku vázána na schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny, uvede se

a) poznámka „Schvaluji“ na zadní straně receptu spolu s podpisem tohoto lékaře a otiskem razítka příslušné zdravotní pojišťovny, nebo

b) poznámka na zadní straně receptu „Schváleno revizním lékařem“, datum udělení tohoto souhlasu spolu s podpisem předepisujícího lékaře a otiskem razítka poskytovatele, ve kterém předepisující lékař poskytuje zdravotní péči; písemný souhlas revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny se nejpozději do 14 dnů založí ve zdravotní dokumentaci pacienta-pojištěnce.

Recept na léčivé přípravky předepsaný lékařem poskytujícím zdravotní péči sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům, a to podle odbornosti stanovené jiným právním předpisem,  je opatřen poznámkou „Pro potřebu rodiny“ nebo „Ad usum proprium“.